Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Państwa prywatność informujemy, że :

Administratorem danych osobowych jest MET-EUROSYSTEM Sp .z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Mazurskiej 18.

Mają Państwo  prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.

Z administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy lub elektronicznie poprzez email: info@met-eurosystem.com

W  przypadku, gdy  uznają Pastwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo  prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawą prawna przetwarzania Państwa  danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony  umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Państwa  ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych

Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych, nie krócej niż przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Pracownicy MET-EUROSYSTEM Sp. z o.o., , ponadto MET-EUROSYSTEM może przekazać dane klientów następującm kategoriom podmiotów:

    • doradcom prawnym, podatkowym, audytorom i wszelkim innym podmiotom świadczącym na rzecz firmy usługi doradcze i konsultingowe,
    • upoważnionym współpracownikom firmy.

W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych do państw trzecich.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas współpracy.

 

 


Strona wykorzystuje pliki cookies. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej